Menu
ThiKana hY Qab'r tera Ebadat Kuch tO Kar Ghafil
Kahawat hY K Khali haath ghar JaYa nahi Kartay  
Top